PIT wysłany po terminie – konsekwencje

Przyczyny spóźnienia z zeznaniem podatkowym mogą być różne. Niekiedy jest to spowodowane po po prostu naszym zapominalstwem lub niedbalstwem, ale zdarzają się też losowe wypadki i przyczyny osobiste, które w jakiś sposób utrudniają wypełnienie i złożenie formularza PIT rozliczenie roczne.

W opisywanym temacie można rozróżnić trzy sytuacje. Pierwsza to taka, w której podatnik nie złoży deklaracji rocznej w odpowiednim terminie, ale nie zalega z podatkiem, gdyż opłacał go w formie zaliczek. Druga sytuacja może być taka, że podatnik złoży deklarację, ale zapomni zapłacić podatek lub brakującą kwotę. W tych dwóch przypadkach trzeba jak najszybciej wywiązać się ze swojego obowiązku rozliczenia podatku, jednocześnie licząc się z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Aby uniknąć odpowiedzialności karnej za złożenie deklaracji po ustawowym terminie, podatnik może poczynić następujące kroki: calculator-1600026_640
– zawiadomić organ skarbowy na piśmie o tym, że nie złożył deklaracji w terminie oraz ujawnić istotne okoliczności powodujące taki czyn i jednocześnie wraz ze złożeniem oświadczenia powinien zapłacić podatek wraz z odsetkami;
– złożyć zeznanie po terminie bez składania wyjaśnienia, jednocześnie podatnik musi liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania podatkowego oraz poniesieniem kary grzywny.

Jeżeli z jakiś przyczyn podatnik nie zdąży wypełnić deklaracji, może postąpić w sposób następujący:
– złożyć w terminie pustą  deklarację,
– jak najszybciej skorygować kwoty deklaracji z pisemnym uzasadnieniem,
– opłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę (niezwłocznie bądź w terminie wyznaczonym przez organ).

Trzecia sytuacja może dotyczyć podatnika, który nie złoży deklaracji podatkowej i nie zapłaci podatku w danym roku. Można tu mówić o przestępstwie podatkowym. Podatnik, który uchyla się od płacenia podatku, nie ujawnia właściwemu organowi podstawy opodatkowania i nie składa zeznania rocznego, naraża budżet kraju na uszczuplenie i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub kilkaset złotych w przypadku jeżeli podatek nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a nawet karze pozbawienia wolności. W sytuacji takiego podatnika mogą być także zastosowane obie te kary jednocześnie.